De medezeggenschapsraad
Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. In de MR zitten twee ouders en twee personeelsleden. De leden zitten drie jaar in de MR en worden gekozen door hun eigen geleding.
De MR bespreekt allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld de schooltijden, het vakantierooster, de groepenverdeling, enz. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan het bevoegd gezag en wel of niet instemming te verlenen aan beslissingen van het bevoegd gezag,  
Voor zaken die voor alle scholen van het Schoolbestuur gelden, zijn wij in de Gemeenschappelijke MR vertegenwoordigd. Geïnteresseerde ouders mogen de MR-vergaderingen bijwonen, maar hebben tijdens de vergadering geen inspraak.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:


Oudergeleding                 Anja Temming, voorzitter
                                                  Martijn Heuvel, lid
Personeelsgeleding      Olga Muurman, secretaris   
                                                  Barberdina Slob, lid                     
 
De telefoonnummers vindt u in de schoolgids.  

Vastgestelde notulen vergaderingen Medezeggenschapraad:
- 19 december 2017
- 23 januari 2018
- 10 april 2018
- 5 juni 2018