De medezeggenschapsraad
Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. In de MR zitten twee ouders en twee personeelsleden. De leden zitten drie jaar in de MR en worden gekozen door hun eigen geleding.
De MR bespreekt allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld de schooltijden, het vakantierooster, de groepenverdeling, enz. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan het bevoegd gezag en wel of niet instemming te verlenen aan beslissingen van het bevoegd gezag,  
Voor zaken die voor alle scholen van het Schoolbestuur gelden, zijn wij in de Gemeenschappelijke MR vertegenwoordigd. Ge´nteresseerde ouders mogen de MR-vergaderingen bijwonen, maar hebben tijdens de vergadering geen inspraak.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:


Oudergeleding            Anja Temming, voorzitter
                                              Marian Eikelenstam, lid
Personeelsgeleding    Olga Muurman, secretaris   
                                                Barberdina Slob, lid                     
 
De telefoonnummers vindt u in de schoolgids.