Lampionnen maken

Missie en visie
Het is onze missie om ieder kind tot zijn recht te laten komen en aan te sluiten bij individuele ontwikkel- en leerbehoeften, talenten te stimuleren en vaardigheden te leren om nu en in de toekomst deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij.
 
De basis om bovenstaande missie te verwezenlijken wordt gevormd door vier pijlers: samenwerken, een goed pedagogisch klimaat, de basisvaardigheden (taal, rekenen en lezen) en de waarden van onze school.
 
Een goed pedagogisch klimaat kenmerkt zich door veiligheid en vertrouwen, voorwaarden om te leren en te ontwikkelen.
 
Samenwerken vindt plaats tussen alle geledingen; de kinderen, de leerkrachten en de ouders.  We leren van elkaar en met elkaar en samenwerking doet recht aan vakmanschap en talenten door dit gericht in te zetten.
 
Kennis en vaardigheden zijn de  basis voor succesvolle deelname aan de maatschappij en voor levenslang leren. We werken opbrengstgericht, op basis van data bepalen we het aanbod en de didactiek van taal, lezen en rekenen.
 
Goed onderwijs is gebaseerd op gezamenlijk gedragen waarden. Onze kernwaarden zijn passie, verbondenheid, talent, vakmanschap en authenticiteit.
 
Speerpunten: 
- Kindvolgend onderwijs; de ontwikkeling van het kind is leidend voor het aangeboden onderwijs. Werken vanuit het kind; wat kan het kind, wat zijn de talenten. De ontwikkeling van het kind wordt zichtbaar voor kind, ouder en leerkracht door middel van een eigen portfolio.
- Omgeving en school;  kinderen leren altijd en overal: op school,  in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in de vrije tijd. De omgeving van het kind en de school is daarom van groot belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Door gebruik te maken van de omgeving verrijken we ons onderwijs. 
- 21st century skills; deze vaardigheden zijn belangrijk om met succes te participeren in een snel veranderende maatschappij. Daarom maakt het aanleren en stimuleren van deze vaardigheden deel uit van ons leerplan.  We verstaan hieronder: samenwerking, communicatie, ICT-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, maatschappelijke redzaamheid en burgerparticipatie .